Oświadczenie o ochronie prywatności

1. Nazwiska i dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych firmy

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych przez:

NVW-Neugebauer, Vieth, Wutzmer – Partnerschaft von Rechtsanwälten
Logenstraße 13 A in 15230 Frankfurt (Oder)
Email: info@kanzlei-nvw.de
Telefon: +49 (0)335 – 52 29 32 oder 50 46 195
Fax: +49 (0)335 – 52 37 88 oder 50 46 196

Pracownikiem naszej firmy zajmującym się ochroną danych osobowych jest pan Birk Methner, prawnik. Można się z nim skontaktować na podstawie wyżej wymienionych danych.

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystania

a) podczas odwiedzania naszej strony
Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową www.kanzlei-nvw.de, przeglądarka używana na Państwa urządzeniu końcowym automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Poniższe informacje są zbierane bez Państwa interwencji i przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia:
• Adres IP komputera, który o to wnioskuje,
• Data i godzina dostępu,
• Nazwa i adres URL pobranego pliku,
• Strona internetowa, z której uzyskano dostęp
  (URL odsyłacza),
• używaną przeglądarkę i jeśli ma to zastosowanie, system
  operacyjny użytkownika i nazwę dostawcy usług dostępu.

Wymienione dane będą przez nas przetwarzane w następujących celach:
• Gwarancji płynnego ustanowienia połączenia między organami
  administracji publicznej a stroną internetową, aby zapewnić
  komfortowe korzystanie z naszej strony internetowej, oceny
  bezpieczeństwa i stabilności systemu a także do innych celów
  administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy DSGVO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów wymienionych powyżej w odniesieniu do gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych w celu wyciągnięcia wniosków na temat Twojej osoby.

Używamy również plików cookie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 4 niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

b) w przypadku korzystania z opcji kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą linku e-mailowego zamieszczonego na stronie internetowej. Należy podać prawidłowy adres e-mail, abyśmy wiedzieli, kto wysłał zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje mogą być przekazywane dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Dane osobowe zebrane przez nas w celu skorzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po wypełnieniu prośby.

3. Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.
Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:
• wyraźnie ujawniłeś swoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust.
  1 pkt 1 lit. a DSGVO.
• wyraziłeś na to zgodę,
• przeniesienie jest zgodne z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f)
  rozporządzenia w sprawie DSGVO do celów stwierdzenie,
  wykonanie lub obrona roszczenia prawnego jest konieczne i
  nie ma powodu, aby istniało domniemanie, że jesteś
  dominującą osobą.

  Uzasadniony interes w nieujawnianiu Państwa danych
  osobowych mają dane, w przypadku, gdy, w odniesieniu do
  przeniesienia zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 c) DSGVO
  istnieje obowiązek prawny, oraz jest to prawnie dopuszczalne
  i zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) DSGVO do realizacji
  stosunków umownych z Państwem jest wymagane.

4. prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo:

• zgodnie z art. 15 DSGVO żądać informacji na temat
  przetwarzania przez nas danych osobowych.

  W szczególności, możesz poprosić o informacje na temat celu
  przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorie
  odbiorców, a także kategorie odbiorców, którym Państwa
  dane zostały już ujawnione lub zostaną ujawnione, planowane
  okres przechowywania, istnienie prawa do sprostowania,
  wykreślenie, ograniczenie przetwarzania lub sprzeciw,
  istnienie prawa do wniesienia odwołania pochodzenia Państwa
  danych, chyba że nie zostały one zebrane przez nas, jak i
  informacji odnośnie istnienia zautomatyzowanej formy
  procesu podjęcia decyzji wraz z profilingiem.

• zgodnie z art. 16 DSGVO, żądać przeprowadzenia
  bezzwłocznej korekty swoich danych osobowych, które
  zostały nieprawidłowo lub niekompletne przez nas zebrane;

• zgodnie z art. 17 DSGVO żądać usunięcia Państwa danych
  osobowych przechowywanych przez nas, o ile przetwarzanie
  nie jest przeprowadzane w celu wykonania prawa do wolności
  słowa i informacji, w celu wypełnienia obowiązku
  zobowiązania prawnego do podjęcia działań ze względu na
  porządek publiczny lub w celu gdy zapewnienia, wykonania
  lub stwierdzenia, wykonania lub obrona roszczeń prawnych
  jest konieczna;

• zgodnie z art. 18 DSGVO, do ograniczenia przetwarzania
  Państwa danych osobowych, w zakresie wykorzystania
  Państwa danych osobowych, w przypadku gdy dokładność
  tych danych jest przez Państwo kwestionowana, a
  przetwarzanie jest niezgoden z prawem , ale można go usunąć
  i nie potrzebujemy już danych, ale by dochodzić,
  egzekwować lub sprzedawać te prawa,obrona roszczeń
  prawnych lub, jeśli tego zażądają Państwo zgodnie z art. 21
  DSGVO sprzeciw wobec przetwarzania danych w przeszłości;

• zgodnie z art. 20 DSGVO do otrzymania danych osobowych,
  które nam Państwo przekazaliście, w ustrukturyzowanym i
  wspólnym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego
  lub w celu przeniesienia tych danych na inną odpowiedzialną
  osobę;

• zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO, cofnięcia nam udzielonej zgody
  w każdej chwili. W konsekwencji nie będziemy uprawnieni do
  korzystania lub przetwarzania Twoich danych na przyszłość;

• zgodnie z art. 77 DSGVO do wniesienia skargi do organu
  nadzorującego. Co do zasady, możesz złożyć skargę do organu
  nadzorującego w miejscu zamieszkania, lub naszego miejsca
  pracy lub siedziby.

5. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO, zgodnie z art. 21 DSGVO mają Państwo prawo sprzeciwu co do przetwarzana Państwa danych osobowych, jeżeli istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub jeżeli sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo sprzeciwu, które jest przez nas wdrażane bez określania konkretnej sytuacji.

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, to prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres info@kanzlei-nvw.de.

6. Bezpieczeństwo danych

Używamy najpopularniejszej metody SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego używamy technologii 128-bit v3. Mogą Państwo stwierdzić, czy dana strona naszej strony internetowej jest przesyłana w formie zaszyfrowanej poprzez zamkniętą reprezentację symbolu klucza lub blokady w dolnym pasku stanu Państwa przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z rozwojem technologicznym.

7. Terminowość i zmiana niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest obecnie ważne i obowiązuje od maja 2018 r. Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert na niej lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, może zaistnieć konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można w każdej chwili wywołać i wydrukować na naszej stronie internetowej.